Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣΣτον Ιβάν Σαββίδη δόθηκε για 30 χρόνια το κτήριο του Μακεδονια Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, με το ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου -με έναρξη την 9/3/2014- και τα βασικά της στοιχεία, ανακοινώθηαν επισήμως σήμερα από τη διοίκηστη του Ιδρύματος. Τη σύμβαση υπέγραψαν η υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βασιλική Τριανταφυλλίδη και εκπρόσωπος της μισθώτριας εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε».

Πιο αναλυτικά:

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 ευρώ ήτοι ετησίως 1.722.000 ευρώ. Πέραν του μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως :

- 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 € – 11.000.000 €.

- 10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 € – 15.000.000 €.

- 8% επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 €

Επιπλέον η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η εταιρείας παρέδωσε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 ευρώ

-Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 ευρώ.