Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ;;

ΤΟ ΕL-DEMOCRACY ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ...

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ, ΑΛΛΑ ΔΙΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΟ 1945 ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΥΟ ΚΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΟΥΝ, ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΙΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ....Blurb from David Meyer's August 2007 Last Trumpet Newsletter:

Angela Merkel was born in the D.D.R., the Communist portion of Germany in 1954. Her biography says she was born on July 17, 1954, and that she is the daughter of a Lutheran minister from an East German-controlled church. Recently, however, Soviet KJB archive files reveal an entirely different story. Stasi GDR files indicate that she was born on April 20th, 1954, and details of her birth were included in the records of the German Dr. Karl Klauberg, who was one of the Nazi "death doctors" convicted by Soviet courts and imprisoned. When he later was recognized as a brilliant scientist, he was released after seven years and was recognized as the father of artificial insemination. The Soviets were even more intrigued when they discovered Dr. Klauberg had preserved frozen samples of the sperm of Adolf Hitler. The forces of darkness in high places decided to try to produce a child from Hitler's sperm, obviously for occult and illuministic purposes. Dr. Klauberg then brought the youngest sister of Eva Braun (Hitler's wife), whose name was Gretl, to Eastern Germany, and the result of the experiment produced not a biological son of Hitler, but rather a daughter. Amazingly, Adolf Hitler was born on April 20th, 1889, and Angela Merkel was born on April 20th, 1954. (April 20th is 11 days before the witches' high sabat of Beltaine.) Angela became a custodian of the Catholic Church through its connections with the East German Lutheran Church. Once a German Pope would take the Roman throne, Angela Merkel was to also take her biological father's position as German Chancellor. On April 20th, 2005, the Nazi Joseph Ratzinger became Pope Benedict XVI, (16th), precisely on the 116th birthday of Adolf Hitler. Then on November 22nd, 2005, Hitler's biological daughter, Angela Merkel was elected Chancellor of Germany. The day of that election, November 22nd, was the anniversary of the publication of Charles Darwin's Origin of the Species, which is an antichrist publication denying the Creator of the universe.

If the Soviet record is true, and the evidence is strong, it opens up some amazing possibilities. The undeniable fact is that Angela Merkel came from obscurity to triumviral power as German Chancellor, President of the European Union, and head of the powerful G-8 economic cartel. When I began to do further research on this, I discovered that Hitler's father, who took the name Hitler, was the illegitimate son of a Rothschild mistress whose last name was Schicklgruber. The etymology of the name Hitler reveals that the name means a shepherd who lives in a hut. The name Adolf from Old High German means noble wolf. Thus, his combined name indicates that he was the Shepherd Wolf, or false shepherd. Strangely enough, Pope Ratzinger, or Benedict XVI, also has the title of Shepherd of the Church, and since he took office, the Roman Catholic Church has had a German shepherd. Incidentally, that breed of dog resembles a wolf. We also know that Adolf Hitler nicknamed himself Herr Wolf. His East Prussian headquarters was called Wolfsschanze; his headquarters in France was called Wolfsschlucht, and his headquarters in the Ukraine was called Werwolf. Will the powerful European Union become the New World Order and Fourth Reich? Only God knows.

One more interesting point is that Chancellor Angela Merkel has an unusual obsession with the works of the occult composer Richard Wagner, who was a Satanist. She made her obsession known in an interview with the newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung in July 2005. Wagner wrote the infamous composition called Parsifal, which is purely occult and demonic. Parsifal was a favorite of Adolf Hitler as well, and Hitler stated that the music of Wagner occupied his mind. Angela Merkel, like Adolf Hitler, is deeply fascinated with Wagner's Ride of the Valkyries. The valkyries were minor female deities that would ride through every battle to gather the most valiant of the slain and carry them off to a place called Valhalla where they would wait to join the army of Odin in the last battle at the end of the world.

Is this woman, Angela Merkel, being used of Satan to marshal the forces for the last battle called Armageddon? It is also interesting to note that Chancellor Merkel has exactly the same eyes as Chancellor Hitler, and she bears a striking resemblance to him except for the little moustache, of course.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:


Angela Merkel γεννήθηκε στην DDR, το Κομμουνιστικό μέρος της Γερμανίας το 1954. Her biography says she was born on July 17, 1954, and that she is the daughter of a Lutheran minister from an East German-controlled church. Βιογραφία της λέει ότι γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1954, και ότι αυτή είναι η κόρη ενός υπουργού Λουθηρανική από Ανατολικής Γερμανίας ελεγχόμενη εκκλησία. Recently, however, Soviet KJB archive files reveal an entirely different story. Πρόσφατα, ωστόσο, Σοβιετική KJB αρχεία αρχειοθέτησης αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Stasi GDR files indicate that she was born on April 20th, 1954, and details of her birth were included in the records of the German Dr. Karl Klauberg, who was one of the Nazi "death doctors" convicted by Soviet courts and imprisoned. Στάζι αρχεία GDR δείχνουν ότι γεννήθηκε στις 20 Απριλίου, 1954, και τις λεπτομέρειες της γέννησής της, συμπεριλήφθηκαν στα αρχεία του γερμανικού Δρ Karl Klauberg, ο οποίος ήταν ένας από τους Ναζί "γιατροί θανάτου» καταδικαστεί από τα σοβιετικά δικαστήρια και φυλακίστηκε. When he later was recognized as a brilliant scientist, he was released after seven years and was recognized as the father of artificial insemination. Όταν αργότερα αναγνωρίστηκε ως ένας λαμπρός επιστήμονας, αφέθηκε ελεύθερος μετά από επτά χρόνια και αναγνωρίστηκε ως ο πατέρας της τεχνητής γονιμοποίησης. The Soviets were even more intrigued when they discovered Dr. Klauberg had preserved frozen samples of the sperm of Adolf Hitler. Οι Σοβιετικοί ήταν ακόμη πιο intrigued όταν ανακάλυψε ο Δρ Klauberg είχαν διατηρηθεί κατεψυγμένα δείγματα του σπέρματος του Αδόλφου Χίτλερ. The forces of darkness in high places decided to try to produce a child from Hitler's sperm, obviously for occult and illuministic purposes. Οι δυνάμεις του σκότους σε υψηλές θέσεις αποφάσισαν να προσπαθήσουν να παράγουν ένα παιδί από το σπέρμα του Χίτλερ, προφανώς για αποκρυφισμό και illuministic σκοπούς. Dr. Klauberg then brought the youngest sister of Eva Braun (Hitler's wife), whose name was Gretl, to Eastern Germany, and the result of the experiment produced not a biological son of Hitler, but rather a daughter. Ο Δρ Klauberg άσκησε ο νεότερος αδελφή του Εύα Μπράουν (σύζυγος του Χίτλερ), του οποίου το όνομα ήταν Gretl, στην Ανατολική Γερμανία, και το αποτέλεσμα του πειράματος που παράγεται δεν είναι ο βιολογικός γιος του Χίτλερ, αλλά μάλλον μια κόρη. Amazingly, Adolf Hitler was born on April 20th, 1889, and Angela Merkel was born on April 20th, 1954. Περιέργως, ο Αδόλφος Χίτλερ γεννήθηκε στις 20 Απρίλη του 1889, και την Angela Merkel γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1954. (April 20th is 11 days before the witches' high sabat of Beltaine.) Angela became a custodian of the Catholic Church through its connections with the East German Lutheran Church. (20ης Απριλίου είναι 11 ημέρες πριν από υψηλή sabat οι μάγισσες »του Beltaine.) Angela έγινε φύλακας της Καθολικής Εκκλησίας μέσω των διασυνδέσεών της με την Ανατολή γερμανικής Λουθηρανικής Εκκλησίας. Once a German Pope would take the Roman throne, Angela Merkel was to also take her biological father's position as German Chancellor. Μόλις ένας Γερμανός Πάπας θα λάβει τη ρωμαϊκή θρόνο, Angela Merkel ήταν να λάβει επίσης θέση βιολογικό του πατέρα της, όπως η Γερμανίδα Καγκελάριος. On April 20th, 2005, the Nazi Joseph Ratzinger became Pope Benedict XVI, (16th), precisely on the 116th birthday of Adolf Hitler. Στις 20 Απριλίου 2005, η ναζιστική Joseph Ratzinger έγινε ο Πάπας Βενέδικτος XVI, (16η), ακριβώς για την 116α γενέθλια του Αδόλφου Χίτλερ. Then on November 22nd, 2005, Hitler's biological daughter, Angela Merkel was elected Chancellor of Germany. Στη συνέχεια, στις 22 Νοεμβρίου 2005, βιολογική κόρη του Χίτλερ, Άνγκελα Μέρκελ εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας. The day of that election, November 22nd, was the anniversary of the publication of Charles Darwin's Origin of the Species, which is an antichrist publication denying the Creator of the universe. Η ημέρα των εκλογών, 22 Νοεμβρίου, ήταν η επέτειος από τη δημοσίευση της Καταγωγής του Δαρβίνου του είδους, η οποία είναι μια δημοσίευση αντίχριστος αρνείται ο Δημιουργός του σύμπαντος.

If the Soviet record is true, and the evidence is strong, it opens up some amazing possibilities. Εάν η Σοβιετική ρεκόρ είναι αλήθεια, και οι αποδείξεις είναι ισχυρές, ανοίγει μερικές καταπληκτικές δυνατότητες. The undeniable fact is that Angela Merkel came from obscurity to triumviral power as German Chancellor, President of the European Union, and head of the powerful G-8 economic cartel. Το αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η Ανγκελα Μέρκελ ήρθε από την αφάνεια για να triumviral εξουσία ως καγκελάριος της Γερμανίας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επικεφαλής των ισχυρών G-8 οικονομικής σύμπραξης. When I began to do further research on this, I discovered that Hitler's father, who took the name Hitler, was the illegitimate son of a Rothschild mistress whose last name was Schicklgruber. Όταν άρχισα να κάνω περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα, ανακάλυψα ότι ο πατέρας του Χίτλερ, ο οποίος πήρε το όνομα του Χίτλερ, ήταν ο νόθος γιος ενός ερωμένη Rothschild που το επώνυμό τους ήταν Schicklgruber. The etymology of the name Hitler reveals that the name means a shepherd who lives in a hut. Η ετυμολογία του ονόματος του Χίτλερ αποκαλύπτει ότι το όνομα σημαίνει βοσκός που ζει σε μια καλύβα. The name Adolf from Old High German means noble wolf. Το όνομα του Αδόλφου από Γερμανικά σημαίνει ευγενής λύκος. Thus, his combined name indicates that he was the Shepherd Wolf, or false shepherd. Έτσι, σε συνδυασμό το όνομά του δείχνει ότι ήταν ο Ποιμένας Wolf, ή ψευδή βοσκός. Strangely enough, Pope Ratzinger, or Benedict XVI, also has the title of Shepherd of the Church, and since he took office, the Roman Catholic Church has had a German shepherd. Παραδόξως, ο Πάπας Ράτζινγκερ, ή Βενέδικτος XVI, έχει επίσης τον τίτλο του Ποιμένα της Εκκλησίας, και από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε μια γερμανική βοσκός. Incidentally, that breed of dog resembles a wolf. Παρεμπιπτόντως, ότι η ράτσα του σκύλου μοιάζει με λύκο. We also know that Adolf Hitler nicknamed himself Herr Wolf. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Αδόλφος Χίτλερ το παρατσούκλι ο ίδιος ο κύριος Wolf. His East Prussian headquarters was called Wolfsschanze; his headquarters in France was called Wolfsschlucht, and his headquarters in the Ukraine was called Werwolf. Ανατολή έδρα του πρωσικού ονομαζόταν Wolfsschanze? Έδρα του στη Γαλλία κλήθηκε Wolfsschlucht, και το στρατηγείο του στην Ουκρανία κλήθηκε Werwolf. Will the powerful European Union become the New World Order and Fourth Reich? Θα την ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η Νέα Παγκόσμια Τάξη και το τέταρτο Ράιχ; Only God knows. Μόνο ο Θεός ξέρει.

One more interesting point is that Chancellor Angela Merkel has an unusual obsession with the works of the occult composer Richard Wagner, who was a Satanist. Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει μια ασυνήθιστη εμμονή με τα έργα του συνθέτη αποκρυφισμό Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο οποίος ήταν Σατανιστής. She made her obsession known in an interview with the newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung in July 2005. Έκανε γνωστή εμμονή της σε μια συνέντευξη με την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung τον Ιούλιο του 2005. Wagner wrote the infamous composition called Parsifal, which is purely occult and demonic. Wagner έγραψε το περίφημο σύνθεση ονομάζεται Parsifal, το οποίο είναι καθαρά απόκρυφη και δαιμονικές. Parsifal was a favorite of Adolf Hitler as well, and Hitler stated that the music of Wagner occupied his mind. Parsifal ήταν ένα από τα αγαπημένα του Αδόλφου Χίτλερ, καθώς και ο Χίτλερ δήλωσε ότι η μουσική του Βάγκνερ κατέλαβαν το μυαλό του. Angela Merkel, like Adolf Hitler, is deeply fascinated with Wagner's Ride of the Valkyries. Angela Merkel, όπως ο Αδόλφος Χίτλερ, είναι βαθιά γοητευμένος με Ride Βάγκνερ του Βαλκυρίες. The valkyries were minor female deities that would ride through every battle to gather the most valiant of the slain and carry them off to a place called Valhalla where they would wait to join the army of Odin in the last battle at the end of the world. Οι Βαλκυρίες ήταν ελάχιστες γυναικείες θεότητες που θα διαδρομή μέσα από κάθε μάχη για τη συγκέντρωση των πιο γενναία του δολοφονηθέντος και να τα μεταφέρει μακριά σε ένα μέρος που λέγεται παράδεισος, όπου θα περιμένουν να ενταχθούν στο στρατό του Odin στην τελευταία μάχη στο τέλος του κόσμου.

Is this woman, Angela Merkel, being used of Satan to marshal the forces for the last battle called Armageddon? Είναι αυτή η γυναίκα, Άνγκελα Μέρκελ, που χρησιμοποιείται από τον Σατανά να συγκεντρώσει τις δυνάμεις για την τελευταία μάχη που ονομάζεται Αρμαγεδδών; It is also interesting to note that Chancellor Merkel has exactly the same eyes as Chancellor Hitler, and she bears a striking resemblance to him except for the little moustache, of course. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η καγκελάριος Μέρκελ έχει ακριβώς την ίδια μάτια όπως καγκελάριο Χίτλερ, και ότι έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με αυτόν εκτός από το μικρό μουστάκι, φυσικά.